Articles

Anàlisi d'una experiència: el feed-back de 360 ​​º per a l'avaluació en educació emocional

L'estudi que presentem s'inicia en el curs 2003-2004 amb un grup d'estudiants de quart curs d'ESO d'un centre concertat de Barcelona. Es tracta d'un centre de grans dimensions en el qual s'imparteixen estudis d'infantil, primària, secundària i batxillerat. Durant la nostra investigació comptava amb 1645 alumnes, 534 dels quals cursaven ESO (ensenyament secundari obligatori).
Mitjançant mostreig intencional d'acord amb el criteri d'accessibilitat a l'escenari (Patton, 1980) s'ha escollit com a grup experimental un dels quatre grups de quart d'ESO, format per 34 alumnes, ja que una de les investigadores d'aquest treball és la tutora d'aquest grup-classe. Això afavoreix que es pugui fer millor el seguiment de l'evolució del programa d'educació emocional i dels seus efectes sobre l'alumnat.
En aquest estudi apliquem el qüestionari d'educació emocional (CEE) (Álvarez i altres, 2001) com pretest i posttest, tant al grup experimental com als altres tres grups de quart d'ESO que integren el grup control. No obstant això, per avaluar el desenvolupament de les competències emocionals en els estudiants, considerem que aquest instrument és insuficient i, per tant, cal recollir molta més informació.
Per aquest motiu, es va dissenyar l'instrument "Qüestionari per a l'avaluació de 360 ​​º (CE-360 º)". Aquest qüestionari va ser aplicat a inici i final de curs, juntament amb el CEE. Aquest instrument té dues variants: la primera, que s'aplica com a autoavaluació per part de cada estudiant i la segona, que s'aplica a tres professors que coneixen bé els alumnes i tres companys (estudiants que coneixen bé al avaluat i que són escollits per ell mateix). Cal tenir present que l'administració de la prova exigeix ​​un coneixement previ del subjecte per part de l'informant. Per això, quan això no es dóna a l'inici del programa, es pot esperar fins a la tercera sessió com a màxim.
L'instrument CE-360 º es poden consultar a l'annex 1. S'ha elaborat en relació als objectius d'un programa d'educació emocional i, en conseqüència, en la seva elaboració es va requerir el consens entre el professorat que aplica el programa i el GROP com a equip assessor. Durant el procés d'elaboració es va procurar incloure un nombre reduït de competències, a fi de facilitar l'emplenament per part de tots els implicats. Considerem que es tracta d'un model d'avaluació de 360 ​​º ad experimentum. Resumint, mitjançant aquest instrument es pretén esbrinar si l'alumnat ha assolit els objectius del programa d'educació emocional a partir de la triangulació de les valoracions fetes per diferents informants. Aquests objectius es poden concretar en què l'alumnat al final del programa:
 
1. Manifesta un coneixement de les pròpies emocions
2. Demostra competència a identificar les emocions dels altres
3. Controla la impulsivitat
4. Controla la ira
5. Demostra tolerància a la frustració
6. Es comporta de manera apropiada a classe
7. Demostra domini en habilitats d'afrontament
8. Manté bones relacions amb companys, professors i pares
9. Comprèn les relacions entre emoció, cognició i comportament
10. Manifesta una actitud positiva.
 
En el protocol pretest per al professorat s'inclou una segona columna per valorar el nivell esperat en cada competència al final del programa. Aquestes informacions serveixen de criteri per avaluar l'eficiència del programa, a través de les comparacions entre pretest i posttest, així com el nivell esperat en el pretest respecte al assolit en el posttest.

 


Rafel Bisquerra