Objectius de l'Educació Emocional

Objectius de l'educació emocional

Els objectius generals de l'educació emocional es poden resumir en els següents termes:

- Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions
- Identificar les emocions dels altres.
- Desenvolupar l'habilitat de controlar les pròpies emocions.
- Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives
- Desenvolupar l'habilitat per generar emocions positives
- Desenvolupar una major competència emocional
- Desenvolupar l'habilitat d'automotivar.
- Adoptar una actitud positiva davant la vida.
- Aprendre a fluir
D'aquests objectius generals es poden derivar altres objectius més específics, en funció del context d'intervenció. Alguns exemples són:

- Desenvolupar la capacitat per controlar l'estrès, l'ansietat i els estats depressius.
- Prendre consciència dels factors que indueixen al benestar subjectiu.
- Potenciar la capacitat per ser feliç.
- Desenvolupar el sentit de l'humor.
- Desenvolupar la capacitat per diferir recompenses immediates en favor d'altres de més nivell però a llarg termini.
- Desenvolupar la resistència a la frustració.

Per extensió, els efectes de l'educació emocional comporten resultats tals com:

-Augment de les habilitats socials i de les relacions interpersonals satisfactòries.
-Disminució de pensaments autodestructius, millora de l'autoestima.
-Disminució en l'índex de violència i agressions.
- Menor conducta antisocial o socialment desordenada.
-Menor nombre d'expulsions de classe.
-Millora del rendiment acadèmic.
-Disminució en la iniciació al consum de drogues (alcohol, tabac, drogues il · legals) .
-Millor adaptació escolar, social i familiar.
-Disminució de la tristesa i simptomatologia depressiva.
-Disminució de l'ansietat i l'estrès.
-Disminució dels desordres relacionats amb el menjar (anorèxia, bulímia).


Rafel Bisquerra