img

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com

Conceptes

Competències Emocionals

La intel·ligència emocional té uns antecedents en l’evolució històrica de les investigacions sobre la intel·ligència, des dels seus orígens a principis del segle XX fins a les intel·ligències múltiples vuitanta anys després.

La intel·ligència emocional és un aspecte important de la psicopedagogia de les emocions per diferents raons: com a fonamentació de la intervenció, com a base de les competències emocionals, com a referent de l’educació emocional, etc.

La intel·ligència emocional és un constructe que sorgeix amb Salovey i Mayer (1990) i es difon amb Goleman (1995). L’espectacular difusió d’aquest concepte a partir de la segona meitat dels anys noranta, es deu a una sèrie de factors que constitueixen el context que explica la seva aparició i difusió. L’anàlisi del seu context és l’objectiu d’aquest apartat.

Competències per a la vida i el benestar

Les competències per a la vida i el benestar són la capacitat per adoptar comportaments apropiats i responsables per afrontar satisfactòriament els desafiaments diaris de la vida, ja siguin personals, professionals, familiars, socials, de temps lliure, etc. Les competències per a la vida permeten organitzar la nostra vida de forma sana i equilibrada, facilitant-nos experiències […]

Competència social

La competència social és la capacitat per mantenir bones relacions amb altres persones. Això implica dominar les habilitats socials bàsiques, capacitat per a la comunicació efectiva, respecte, actituds prosocials, assertivitat, etc. Les microcompetències que inclou són les següents. Dominar les habilitats socials bàsiques. – La primera de les habilitats socials és escoltar. Sense ella, difícilment […]

Autonomia emocional

L’autonomia emocional es pot entendre com un concepte ampli que inclou un conjunt de característiques i elements relacionats amb l’autogestió personal, entre les quals hi ha l’autoestima, actitud positiva davant la vida, responsabilitat, capacitat per analitzar críticament les normes socials , la capacitat per buscar ajuda i recursos, així com l’autoeficàcia emocional. Com microcompetències inclou […]

Competències emocionals

La regulació emocional és la capacitat per manejar les emocions de forma apropiada. Suposa prendre consciència de la relació entre emoció, cognició i comportament; tenir bones estratègies d’afrontament; capacitat per autogenerar emocions positives, etc. Les microcompetències que la configuren són: Expressió emocional apropiada. – És la capacitat per expressar les emocions de forma apropiada. Implica l’habilitat […]

Consciència emocional

La consciència emocional és la capacitat per prendre consciència de les pròpies emocions i de les emocions dels altres, incloent l’habilitat per captar el clima emocional d’un context determinat. Dins d’aquest bloc es poden especificar una sèrie d’aspectes com els següents. Presa de consciència de les pròpies emocions. – És la capacitat de percebre amb precisió […]