img

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com

Continguts de l’educació emocional

Els continguts de l’educació emocional tenen el propòsit d’aconseguir uns objectius que es deriven del marc teòric que hem presentat en els capítols precedents. Recollint tot el que antecedeix podem dir que el que suggereixen les investigacions és que per augmentar la felicitat el que es pot fer és: millorar les relacions socials, trobar una […]

Objectius de l’educació emocional

Els objectius generals de l’educació emocional es poden resumir en els següents termes: – Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions– Identificar les emocions dels altres.– Desenvolupar l’habilitat de controlar les pròpies emocions.– Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives– Desenvolupar l’habilitat per generar emocions positives– Desenvolupar una major competència emocional– Desenvolupar l’habilitat d’automotivar.– Adoptar […]

Concepte d’educació emocional

Els conceptes complexos, com l’educació emocional, no poden descriure en una definició breu. És un marc ampli del que permet la seva conceptualització. Al llarg d’aquesta obra es pretén oferir pistes per poder conceptualitzar l’educació emocional. Tenint això present, i només amb la intenció de tenir un punt de referència, ens atrevim a resumir l’educació emocional […]

La revolució emocional

L’esperit d’una època de vegades es denomina com Zeitgeist, que és una paraula d’origen alemany, d’ús en diverses llengües, que s’utilitza per expressar la tendència intel·lectual o clima cultural, de vegades apassionada, que caracteritza un moment donat. El Zeitgeist de mitjans dels noranta era favorable a l’emocional. Com a conseqüència de l’obra de Goleman (1995), la […]

El model de Goleman

La publicació de Emotional Intelligence de Daniel Goleman (1995) significa una difusió sense precedents d’un concepte que fins aleshores havia passat desapercebut. Aquest llibre es converteix en un best seller a molts idiomes. A partir de mitjans dels noranta, la intel · ligència emocional és un tema d’interès general per part de la societat, de manera […]

La intel · ligència emocional segons Salovey i Mayer

Segons la versió original de Salovey i Mayer (1990), la intel · ligència emocional consisteix en l’habilitat per manejar els sentiments i emocions, discriminar entre ells i utilitzar aquests coneixements per dirigir els propis pensaments i accions. Segons Mayer i Salovey (1997: 10), “la intel · ligència emocional inclou l’habilitat de percebre amb precisió, valorar i expressar emoció; l’habilitat d’accedir i […]

El context en què apareix la intelligència emocional

Es considera que el primer article científic sobre intel · ligència emocional és el de Salovey i Mayer (1990) amb el títol Emotional Intelligence. Aquest article va passar pràcticament desapercebut en el moment de la publicació. Va caldre esperar cinc anys fins que ho va divulgar Daniel Goleman (1995). Un altre article de Mayer, DiPaolo i Salovey […]

Competències per a la vida i el benestar

Les competències per a la vida i el benestar són la capacitat per adoptar comportaments apropiats i responsables per afrontar satisfactòriament els desafiaments diaris de la vida, ja siguin personals, professionals, familiars, socials, de temps lliure, etc. Les competències per a la vida permeten organitzar la nostra vida de forma sana i equilibrada, facilitant-nos experiències […]

Competència social

La competència social és la capacitat per mantenir bones relacions amb altres persones. Això implica dominar les habilitats socials bàsiques, capacitat per a la comunicació efectiva, respecte, actituds prosocials, assertivitat, etc. Les microcompetències que inclou són les següents. Dominar les habilitats socials bàsiques. – La primera de les habilitats socials és escoltar. Sense ella, difícilment […]

Competències emocionals

La regulació emocional és la capacitat per manejar les emocions de forma apropiada. Suposa prendre consciència de la relació entre emoció, cognició i comportament; tenir bones estratègies d’afrontament; capacitat per autogenerar emocions positives, etc. Les microcompetències que la configuren són: Expressió emocional apropiada. – És la capacitat per expressar les emocions de forma apropiada. Implica l’habilitat […]